YAZARLARA BİLGİLER

Koru Proceedings Türkçe ve İngilizce olmak üzere aşağıdaki konularda yazıları kabul etmektedir:
• Gözden geçirme yazıları- Güncel bir medikal konuda editör tarafından davet edilen ve konusunda deneyimli bir kişi tarafından hazırlanan, içinde güncel literatür bilgilerini barındıran yazılardır.
• Klinik/deneysel çalışmalar- Etik Kurul onayı alınmış, randomize ve karşılaştırmalı gruplardan oluşan, istatistiksel çalışmaları yapılmış klinik ya da deneysel çalışmaların sonuçlarını içeren yazılar.
• Derleme ve literatür gözden geçirmeleri- Geriye dönük olarak yapılan ve güncel literatür bilgileri ile desteklenen klinik ya da laboratuvar çalışmalarını içeren yazılardır.
• Olgu sunumları- Ender görülen, okuyucunun ilgisini çekip mesleki eğitimine katkı yapabilecek, etik kurallara uygun bir şekilde görsel ögeleri barındıran tek ya da birkaç olgudan oluşan yazılardır.
• Görüntü- Ender olarak görülen, etik kurallara uygun bir şekilde elde edilmiş hasta ya da radyolojik görüntüleri içeren yazılardır.
• Uzman görüşleri- Konusunda uzman biri tarafından hazırlanan ve kişisel deneyimin aktarıldığı kısa yazılardır.
• Editöre mektup- Koru Proceedings'te yayımlanmış bulunan yazılara gönderilmiş ve güncel literatür bilgileri ile desteklenen görüş bildiren yazılardır.


Yazıların Hazırlanış Yöntemi
Koru Proceedings'e gönderilmek üzere hazırlanan tüm yazılar aşağıda belirtilen kural ve sıraya göre hazırlanmalıdır.
• Başlık sayfası
◦ Makalenin Türkçe ve İngilizce tam adı
◦ Yazarların tam isimleri, unvanları, çalıştıkları kurum ve e-posta adresleri
◦ Sorumlu yazarın tam ismi, unvanı, çalıştığı kurum ve e-posta adresi
• Özet sayfası
◦ Türkçe ve/ve ya İngilizce olmalıdır.
◦ Klinik ve deneysel çalışmalar giriş, gereç ve yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.
◦ Klinik ya da deneysel çalışmalarda sözcük sayısı 250 , diğer gruplarda 200 ‘ü aşmamalıdır.
◦ Her özetin altına en az 3 adet anahtar sözcük yazılmalıdır.
• Metin sayfası- Koru Proceedings'e gönderilecek yazılarda metin sayfası için uyulması gereken başlıca koşullar şunlardır (Baştaki ilk dört madde klinik/deneysel çalışmalarda uyulması gereken yazım biçimidir. Diğer maddeler gönderilecek tüm yazılar için geçerlidir):
◦ Giriş (Introduction)- Çalışmanın amacı geçmişteki benzer ve güncel kaynaklar eşliğinde kısa olarak anlatılmalı, elde edilen sonuç bir ya da iki cümle halinde belirtilmelidir.
◦ Gereç ve yöntem (Material-Methods) - Çalışmanın planı, grupların oluşturulması, deneklerin seçimi, uygulanan yöntem, sonuçların elde edilmesi ve kullanılan istatistiksel yöntem ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Çalışma için etik kurul kararı alınıp alınmadığı veya insan deneyleri ile İlgili 2000 yılında güncellenen Helsinki Bildirgesi’ne uyulup uyulmadığı, kullanılan ilaçların jenerik isimleri ile birlikte üretici adı ve üretildiği ülke belirtilmelidir.
◦ Bulgular (Results)- İstatistiksel yöntemlerle desteklenen bulgular şekil ya da tablolar halinde verilmelidir. Bulguların farklı tablolarda yinelenmemesine ve anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir. Bu bölümde diğer çalışmalar ile karşılaştırma ve yorum yapılmamalıdır.
◦ Tartışma (Discussion)- Elde edilen bulgular daha önceki çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile güncel bilgiler kullanılarak ve kaynak gösterilerek tartışılmalıdır. Birbirine benzer kaynaklardan güncel olanların seçilmesine özen gösterilmelidir.
◦ Kaynaklar (References)- Kullanılan kaynaklar yazı içinde geçtikleri sırayla, Arabik sayılarla üst simge olarak numaralandırılmalı ve aynı sıralamayla kaynakça listesinde yer almalıdır. Kaynaklar “Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makaleler İçin Gerekli Standartlar”a (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)(http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/icmje_08.pdf) (http://www.icmje.org/about-icmje/faqs/icmje-recommendations/) uygun olarak yazılmalıdır. Kaynaklarda yazarların hepsi yazılmalı, yazar sayısı altıdan fazla ise sonrası “et al.” şeklinde kısaltılmalıdır. Dergi kısaltmaları “Cumulated Index Medicus”a uygun olarak yapılmalıdır.

Örnekler:
Dergi
1. Dilaveris P, Batcvarov V, Giafalos J, et al. Comparison of different methods for manual P wave duration measurement in 12“ lead electrocardiograms. Pacing and Clin Electrophysiol 1999;22:1532-8.
Kitap
Strunk Jr W, White EB. The elements of style. 4th ed. New York: Longman; 2000.
Kitap bölümü
1. Schwartz PJ, Priori SG, Napolitano C. The Long QT Syndrome. In: Zipes DP, Jalife J, eds. Cardiac Electrophysiology. From Cell to Bedside. Philadelphia: WB Saunders Co, 2000:597-615. Kitap bölümü
Web sayfası
Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK,
http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/; 2003
◦ Tablolar ve şekiller (Tables and Figures)- Makale ile birlikte gönderilen tüm tablo ve şekiller “Windows” altında açılabilmelidir. Her tablo ve şekil ayrı bir sayfada sunulmalıdır. Tüm tablo ve şekiller Arabik numaralar ile belirtilmelidir. Her tablonun başlığı tablonun içeriği ve amacını belirtmelidir. Her şeklin üzerindeki işaret ve sembolleri açıklayan bir alt yazısı olmalıdır.
◦ Metin hazırlanırken 12 punto, times new roman ya da arial yazım şekli ve satır aralıkları çift aralık olarak hazırlanmalıdır.
◦ Figürler metinden ayrı olarak pdf. jpeg. Ya da tıff. olarak gönderilmeli, Tablolar metin içinde referanslardan sonra yerleştirilmelidir.
◦ Metinin her bir sayfasına sağ üstte olacak şekilde sayfa numarası ve her bir satıra satır sıra numarası verilmelidir.

Yazı Gönderme
• Yazarlar hazırladıkları metini e-posta yoluyla (koruproceedings@koruhastanesi.com, serpilmugedeger@yiu.edu.tr) ya da www.koruproceeding.com sitesinde bulunan makale gönderme linki aracılığı ile gönderebilirler.
• Yazıların hakemler tarafından hızlı değerlendirilebilmesi ve basımlarındaki gecikmelerin önlenebilmesi için elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
• Metinlerin Word dokümanı (*.doc) olarak kabul edilmektedir.
• Metinler gönderilmeden önce, “yazıların hazırlanması” bölümünde açıklandığı şekilde gerekli tüm koşulların tamamlanmış olması gerekmektedir. İlgili belgelerin eksik olması durumunda editör yazıyı reddetme hakkına sahiptir.

Düzeltmeler
Koru Proceedings'e gönderilen yazılar ile ilgili düzeltme talepleri ve eleştiriler sorumlu yazara gönderilir. Basımın gecikmemesi için istenen düzeltmeler 4 hafta içinde cevaplandırmalıdır. Editör, 4 haftayı geçen geçen düzeltmelerde yazıyı kabul ya da reddetme hakkını saklı tutar.
Düzeltme istenen makalelerde, makale içinde yapılan değişiklikler kırmızı ile renklendirilmelidir. Yapılan tüm değişiklikler sayfa numarası ve satır sırası olarak verilmeli ve hakemlerin görüşlerine cevapları da içeren bir belge ile geri bildirilmelidir.